Základní pravidla pro používání LiFePO4 baterií 

22.03.2018

LiFePO4 baterie mají výborné vlastnosti, když víme, jak s nimi zacházet. Pokud se zaměříte na správné nastavení při instalaci, je samotný provoz úložiště naprosto bezproblémový.  

 • Použití

Lithiové články a baterie jsou určeny k používání jako nabíjitelné a opakovaně použitelné zdroje elektrické energie. Lze je použít jako náhrady jiných typů nabíjitelných článků a baterií.


 • Poučení koncového spotřebitele

Baterie může používat pouze osoba, která byla řádně poučena o používání lithiových článků a baterií. Poučení provádí poslední prodávající. Při prodeji na dálku je poučení provedeno přiložením návodu k obsluze. Další informace k používání jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.


 • Přeprava a manipulace

Přestože jsou LiFePO4 články a baterie velmi bezpečné a nemohou explodovat nebo hořet, jsou všechny lithiové baterie považovány za nebezpečné zboží vzhledem k uchovávání značného množství energie a uvolnění této energie může způsobit nebezpečnou situaci.Velkokapacitní články a baterie, proto nemohou být přepravovány jako běžné zboží. Musí s nimi být zacházeno zvláštním způsobem jako s nebezpečným zbožím. Lithiové články a baterie jsou klasifikovány jako zboží ADR - speciální silniční doprava.


 • Záruka

Záruka na jakost se vztahuje na výrobní vady, které články prokazatelně vykazovaly již v době dodání a na jmenovitou kapacitu článku při dodání. Záruka se vztahuje na běžnou provozní funkčnost v rámci specifikací daných výrobcem. Záruka se nevztahuje na pokles kapacity článků v toleranci dané výrobcem ve formě počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů.

Délka záruky je uvedena na dodacím listu prodávajícího.

Záruka zaniká pokud napětí na terminálech článku nebo baterie bylo mimo rozsah stanovený výrobcem.

Pro případné uznání záruky je nutné důvěryhodně prokázat, že bateriový systém byl provozován v mezích povolených výrobcem, tj v rámci povolených napěťových rozsahů - tedy opatřen regulací nabíjení, vybíjení či BMS.

Záruka se nevztahuje na neúmyslný zkrat, přebití či podbití článků, které je na první pohled prokazatelné tím, že se článek nafoukne či že má opálené elektrody. Stejně tak se záruka nevztahuje na neúmyslné vybití, tj pokud je článek bez kontroly ponechán a napětí na terminálech poklesne pod výrobcem stanovený rozsah.

Záruku nelze uplatnit pokud k poškození článků došlo vlivem selhání řídící elektroniky, nabíjecího nebo vybíjecího zařízení nebo v důsledku nesprávné funkčnosti zařízení, ve kterém jsou baterie provozovány.

Jednou z podmínek uznání případné záruky je dodržování všech doporučení uvedených v tomto návodu k obsluze.


 • Nabíjení

Výstraha: Pečlivě zkontrolujte max. napětí dle specifikace článku nebo baterie. Při překročení napětí dochází k poškozování baterie a ke ztrátě záruky.

Prvotní nabíjení

Nové baterie LFP/LFYP jsou z výroby částečně nabity. Avšak před prvním použitím je bezpodmínečně nutné nabít baterie na plnou kapacitu. Toto prvotní nabíjení by mělo být provedeno proudem maximálně 1C, a to na napěťovou úroveň dle specifikace článku či baterie. Kapacita baterií v prvních cyklech postupně roste. V prvních několika cyklech doporučujeme vyhnout se prudkému vybíjení až na minimální kapacitu a stejně tak nedoporučujeme rychlonabíjení. Po cca pátém, šestém cyklu však již nic nebrání baterie používat v plném rozsahu provozního cyklu dle specifikace výrobce pro daný typ baterie.

Běžné nabíjení

Jelikož LiFePO4 baterie nemají paměťový efekt, je nabíjení možné provádět kdykoliv. Opakované krátké nabíjecí cykly životnost baterie nikterak výrazně nemění (v rámci +/- 5%).

Maximální nabíjecí proudy pro jednotlivé články nebo baterie, jsou uvedené ve specifikaci výrobce pro daný typ článku.


 • Vybíjení

Výstraha: Pečlivě zkontrolujte minimální napětí na článek dle specifikace článku či baterie. Při vybíjení pod tato napětí dochází k poškozování baterie a ke ztrátě záruky.

Maximální vybíjecí proudy pro jednotlivé články nebo baterie, jsou uvedené ve specifikaci výrobce pro daný typ článku.


 • Kontrola stavu baterií a článků

Kontrola stavu baterie a případné dorovnání jednotlivých článků nebo baterií se provádí po dobití článků v sérii, připojením nabíječky na každou jednotlivou baterii. Kontrola stavu baterie a případné dorovnání doporučujeme provádět v těchto intervalech (tj vybíjecí/nabíjecí cyklus):

 • prvotní nabití
 • po prvním cyklu
 • po prvních 5 cyklech
 • po prvních 20 cyklech
 • po prvních 50 cyklech
 • následně dále dle případně zjištěné odchylky cca jednou za 50 až 200 cyklů

 • Použití systému BMS

Battery Management System (BMS) je název pro monitorovací a sledovací zařízení, které kontroluje a zaznamenává stav jednotlivých článků nebo baterií. Pro zajištění správné funkčnosti a pro případ uplatnění záruky je třeba články a baterie během provozu monitorovat. Při zjištění vychýlení nebo nesprávné funkce článku nebo baterie je nutné takový článek/baterii vyřadit z provozu. Pro uplatnění záruky je třeba zdokumentovat, že článek nebo baterie nebyly vybity pod minimální úroveň nebo že nebyly přebity nad maximální úroveň.


 • Pravidla pro používání a skladování baterií
 1. Chránit před neodbornou manipulací.
 2. Nevkládat s opačnou polaritou, při vkládání dodržet značení. Jsou-li baterie vloženy opačně, může dojít ke zkratu nebo k nabíjení.
 3. Zabránit zkratování. Jsou-li kladné (+) a záporné (-) vývody baterie spolu spojeny, nastává zkrat.
 4. Před instalací očistit pólové vývody baterie i pólové vývody zařízení.
 5. Nadměrně neohřívat. - baterie provozujte pouze při teplotě dle konkrétní specifikace
 6. Články nesvařovat ani nepájet.
 7. Nerozebírat. Při odkrytování může být kontakt s jednotlivými částmi baterie škodlivý.
 8. Nedeformovat. Baterie nemají být stlačovány, proráženy ani jinak poškozovány.
 9. Nelikvidovat v ohni.
 10. Nevystavovat vodě ani nadměrné vlhkosti
 11. Neponechávat v dosahu dětí. Mimo jejich dosah je nutné udržovat především baterie, které je možné spolknout. Dále nesmí být dětem dovolena výměna baterií bez dozoru dospělé osoby.
 12. Nezapouzdřovat ani jinak neupravovat. Zapouzdření nebo jiná úprava baterie může způsobit zablokování bezpečnostního větracího mechanismu. Případné úpravy je třeba konzultovat s prodejcem
 13. Nepoužité baterie je nutné skladovat nabité a udržovat je mimo dosah kovových předmětů, které by je mohly zkratovat. Již rozbalené kusy je třeba nemíchat a neukládat společně.
 14. Zamezit extrémní vlhkosti (nad 95%). Vysoká teplota nebo vlhkost může způsobit zhoršení charakteristik baterie a/nebo korozi jejího povrchu.
 15. Neskladovat / nevystavovat baterie na přímém slunci, na místech, kde mohou být vystaveny dešti, nadměrnému teplu, v blízkosti radiátorů nebo ohřívačů vody.
 16. Baterie skladovat v dobře větraném a suchém a prostředí, ideálně uzavřené do ochranného obalu.
 17. Při skladování udržovat teplotu v rozsahu dle specifikace konkrétního článku
 18. Nemíchat s jinými materiály.
 19. Kartónové krabice s bateriemi nestohovat. Při stohování může dojít k deformaci baterií ve spodních vrstvách a následnému tečení elektrolytu.
 20. Pro další přepravu /manipulaci zvolit balící materiál i způsob balení zamezující vzniku neúmyslného elektrického dotyku a korozi vývodů, zajišťující ochranu před vlivy prostředí a mechanickým poškozením.
 21. Ohleduplná manipulace s krabicemi. Hrubé zacházení může způsobit zkrat nebo poškození.
 22. Dbát na správný oběh zásob, dodržovat systém FIFO.
 23. Baterie skladujte nabité a měřte každé 2 měsíce jejich napětí. Pokud se hodnota napětí blíží minimální hodnotě, baterii nabijte.

Baterie provozujte pod dozorem nebo za stálého monitorování ochranným a řídícím systémem. Chraňte proti přebití a proti úplnému vybití. 


 • Možná nebezpečí

Nebezpečí zkratu a následného požáru

Nabité i nenabité články obsahují velké množství elektrické energie, která může při zkratování kontaktů způsobit elektrické jiskry nebo elektrický oblouk. Samotné baterie jsou nehořlavé, ale od rozžhavených kontaktů může dojít k zapálení jiných hořlavých látek.

Nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem

Při spojení většího množství článků a baterií do série roste nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem. V žádném případě se nedotýkejte elektrických vodičů nebo jiných komponent pod napětím.

Nebezpečí chemických látek

Lithiové články a baterie neobsahují žádné žíraviny a kyseliny. Přesto obsahují chemické látky, které působí na lidský organismus. Z tohoto důvodu je při manipulaci s články a bateriemi třeba dbát těchto zásad:

Ochrana očí: chraňte oči brýlemi proti vniknutí chemických látek do oka.

Ochrana pokožky: používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Zabraňte styku pokožky s chemickými látkami.

Ochrana proti vdechnutí: s bateriemi pracujte pouze v dobře větraných prostorech. V uzavřených prostorech je třeba zajistit nucenou ventilaci vzduchu.


 • Recyklace baterií a článků - zákonem stanovené povinné informace

1. o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu.

Místo zpětného odběru a odděleného sběru:

i4wifi a.s., Průmyslová 11, Praha 10

2. o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví; Baterie a články obsahují chemické látky mající možné negativní účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte v místě zpětného odběru a odděleného sběru.